Národný navigátor dostupnej služby v situácii bezvládnosti

Cieľom portálu je predísť situáciám bezradnosti, zhoršenia stavu v dôsledku neskorého zabezpečenia potrebnej služby.

S nami to bude MALINA!

Seniorom a nevyliečiteľne chorým pomôže nová služba Malina

V zložitej spleti sociálnych služieb sa ťažko orientuje aj profesionál. Ľudia sa bezradne pýtajú, čo majú robiť, keď im bezvládneho člena rodiny prepustia z nemocnice. Aké zariadenie majú hľadať? Nová služba Malina prináša efektívne riešenie pre pacientov aj nemocnice – jednoducho a rýchlo vyhľadá vhodný typ zariadenia následnej starostlivosti. Ambasádorkou projektu je sympatická herečka Kristína Svarinská.

V zložitej spleti sociálnych služieb sa ťažko orientuje aj profesionál. Ľudia sa bezradne pýtajú, čo majú robiť, keď im bezvládneho člena rodiny prepustia z nemocnice. Aké zariadenie majú hľadať? Nová služba Malina prináša efektívne riešenie pre pacientov aj nemocnice – jednoducho a rýchlo vyhľadá vhodný typ zariadenia následnej starostlivosti. Ambasádorkou projektu je sympatická herečka Kristína Svarinská.

• Bezvládnych rodičov prepúšťajú z nemocnice, kto im pomôže?
• Šok zo stretnutia s chorobou a bezmocnosťou
• Dopátranie vhodnej služby v regióne za pár minút

82 ročná Ema bola krátky čas hospitalizovaná v nemocnici. Zistili jej rakovinu hrubého čreva. Je zoslabnutá, operáciu a následnú terapiu lekári neodporúčajú. Stav sa bude už len zhoršovať, no pani Ema sa z nemocnice pýta domov. Jej jediný syn nežije na Slovensku a mamke dokáže pomáhať iba krátky čas - vzhľadom na vzdialenosť. Netuší, na koho sa môže spoľahnúť, kto Emu uchráni pred očakávaným utrpením?

Šok zo stretnutia s chorobou a bezmocnosťou

Smrť neprichádza vždy náhle a nečakane. Aj keď si to mnohí predstavujú inak, samotnému odchodu zo sveta predchádza niekedy dlhé a ťažké obdobie. „Ďaleká je cesta do neba“, povedal raz jeden z ťažko chorých starčekov. Mnohí z tých, ktorí sa s takouto životnou situáciou stretli, hovoria o vôbec najťažšom období v živote. Obdobie choroby a bezvládnosti je mimoriadne náročné nielen pre samotných pacientov. Ruka v ruke so smútkom zo zhoršovania zdravotného stavu milovanej osoby prichádza bezradnosť v rodine.

„Boli dni, v ktorých sme absolvovali sériu telefonátov od zúfalých príbuzných, ktoré mali spoločného menovateľa: naliehavú potreba zabezpečenia starostlivosti. Pocit, že týmto ľuďom v ťažkej životnej situácii nedokážeme pomôcť, že niekde trpí starenka, starček a je priamo ohrozený, pretože mu v jeho bezvládnosti a chorobe nemá kto kompetentne pomôcť, bol ubíjajúci. Aj keď máme kopec vlastnej práce, rozhodli sme sa zložitý projekt včasnej organizácie starostlivosti v chorobe a bezvládnosti uchopiť do vlastných rúk a vízie pretaviť do reality v spolupráci s ďalšími partnermi.“ hovorí autorka myšlienky a jedna zo zakladateliek projektu PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, ktorá v oblasti dlhodobej starostlivosti pôsobí od roku 2000 a okrem pozície generálnej manažérky komplexu zariadení a služieb pre dlhodobú starostlivosť predsedá odbornej pracovnej skupine pre tvorbu štandardov v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti.

„Aj tá najnáročnejšia operácia stráca zmysel, ak pacient po niekoľkých dňoch, týždňoch zomiera na dehydratáciu, podvýživu, nesprávne užívanie liekov, neliečenú infekciu, ktoré sú očakávanými výstupmi chýbajúcej alebo nedostatočnej následnej starostlivosti. S Malinou tieto bežné riziká časom dokážeme výrazne redukovať,“ dodáva Zuzana Fabianová.

V zložitej spleti zdravotníckych a sociálnych služieb sa ťažko orientuje aj profesionál. V modernom zdravotníctve už pred prepustením pacienta z nemocnice existuje celá škála služieb, ktoré pripravia prostredie a následnú starostlivosť, aby pacient nebol ani hodinu bez pokračujúcej starostlivosti. Rodinní príslušníci preto nerozumejú, prečo ciest pomoci na Slovensku akoby niet a bezvládne, chronicky choré osoby sa môžu ocitnúť bez včasnej a adekvátnej služby.

Problémy nastávajú bezprostredne po prepustení z nemocnice

Čas je v takýchto situáciách vzácnou premennou - je luxus ho strácať. Prolongácia pomoci môže vyústiť do zbytočných komplikácií, či utrpenia. Slabá organizácia následnej starostlivosti sa skrýva za sériou opakovaných hospitalizácií z prozaických dôvodov, ako je vynechanie liekov alebo podcenenie niektorého z bežných rizík, ako napríklad neprimeraná výživa či príjem tekutín. Pre kritického pacienta môže byť aj zopár dní neodbornej starostlivosti po prepustení z nemocnice fatálnymi.

Skupina špecialistov v oblasti dlhodobej starostlivosti už roky neustále posúva hranice kvality i možností pomoci. Portál MALINA je výsledkom skúseností z praxe, s ktorými sa denne stretávajú poskytovatelia s ľuďmi hľadajúcimi vhodné zariadenie pre svojho blízkeho. Dlhoročné skúsenosti jeho autoriek na jednotlivých stránkach umožňujú jednoduchú, rýchlu a efektívnu orientáciu v problematike. Výber vhodnej služby vo vzťahu k skutočným potrebám je nesmierne dôležitý. Od správneho výberu sa totiž odvíja kvalita a často i dĺžka života chorého a bezvládneho človeka. Ak to chceme posúdiť zodpovedne a správne, je potrebné orientačne posúdiť stav a kondíciu osoby, ktorej chcete pomôcť.

Je to jednoduché – zvládne to i laik

Priamo na portáli stačí vybrať a označiť možnosti, ktoré najviac vystihujú skutočný stav osoby v oblasti jeho vedomia a orientácie, príjmu potravy, vo vylučovaní, schopnostiach mobility a pohyblivosti, zmien na koži, indikácie paliatívnej starostlivosti, celkového popisu stavu a pripravenosti rodiny postarať sa o blízku osobu doma. Na základe vyhodnotenia týchto údajov portál ponúkne typ zariadenia, ktorý je pre pacienta najvhodnejší. Následne stačí pri vyhľadávaní zadať vzdialenosť zariadenia, akceptovateľné náklady, a vyhľadávač ponúkne voľné miesta s ponukou služieb na základe zvolených kritérií. Z pobytových zariadení ide o domy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb so zabezpečením ošetrovateľskej starostlivosti cestou zdravotnej poisťovne alebo zariadenia sociálnych služieb bez zabezpečenia ošetrovateľskej starostlivosti cestou zdravotnej poisťovne.

„Dôležitým aspektom je súčinnosť poskytovateľov - ich vôľa zaregistrovať na portáli svoje zariadenia a priebežne aktualizovať voľné miesta. Ide o časovo nenáročný a jednoduchý proces, ktorým poskytovatelia poskytnú na portáli Malina plnohodnotné informácie, tým, ktorí hľadajú pomoc. Aj informácia o tom, že zariadenie voľné miesto nemá, pomôže skrátiť čas hľadania vo chvíli, keď to človek ozaj potrebuje a ocení. Malina tak vytvára sieť poskytovateľov s ochotou pomôcť v kritických chvíľach tým, ktorí to najviac potrebujú.“ hovorí Alena Mochnáčová, DiS., MBA druhá zo zakladateliek projektu, prevádzková riaditeľka pokrokového zariadenia sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom.

Riešenie - dopátranie vhodnej služby v regióne za pár minút

Portál Malina ponúka aj výber agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti či mobilných hospicov. Vo výbere čoskoro pribudnú oddelenia pre dlhodobo chorých, pre prípady, keď stav pacienta si na základe odporúčania lekára vyžaduje ústavnú zdravotnícku starostlivosť. Pre záujemcu o umiestnenie sú užitočné aj informácie o ponuke služieb a starostlivosti, vybavenia zariadenia, či jeho doplnkových službách. "Pri koncipovaní portálu sme sa inšpirovali aj zahraničím a vychádzali sme z našich profesionálnych skúseností. Oproti podobným zahraničným portálom napríklad ponúkame naviac možnosť rýchleho posúdenia najvhodnejšieho druhu služby na základe zadaných charakteristík potenciálneho prijímateľa a zároveň jeho preferencií,“ vysvetľuje Alena Mochnáčová.

Inováciu už využili prví pacienti i nemocnice

Nie je ekonomické a ani etické, ak drahé lôžko v nemocnici blokuje človek, ktorý už nepotrebuje intenzívnu diagnostiku a liečbu. „Kvôli chronikom nemáme miesta pre tých, ktorých potrebujeme liečiť“, sťažujú sa manažéri nemocníc. Aj vďaka Maline môže prebiehať manažment následnej starostlivosti ešte počas pobytu pacienta v nemocnici. Personál nemocníc tak môže mať dosah na informácie o možnostiach pomoci v danom regióne, čo najviac šité na mieru potrebám pacienta a jeho rodiny. Nemusí pritom hľadať a obvolávať desiatky poskytovateľov, napokon na to zvyčajne ani nie je čas. Novinkou v efektívnom hľadaní a zabezpečení pokračujúcej starostlivosti je generovanie na mieru pripraveného formulára „Posúdenie pacienta pre potrebu dlhodobej starostlivosti“. Pomocou unikátneho kódu, ktorý je súčasťou formulára pri práci s portálom Malina, môže rodina zvoliť výber vhodného poskytovateľa na základe zhodnotenia stavu.

Ambasádorkou portálu MALINA je sympatická herečka Kristína Svarinská. Svoju úlohu prijala s veľkou ochotou a pochopením. Keď je autori projektu oslovili so žiadosťou o spoluprácu na tomto projekte, bola veľmi prekvapená, že v čase moderných technológií, mobilných a sociálnych sietí dodnes ešte niečo také neexistuje. Našťastie po odštartovaní projektu sa situácia pomaly začína meniť k lepšiemu. Unikátna platforma Malina je zároveň pekným príkladom vzájomne prospešnej spolupráce nemocníc a poskytovateľov, z ktorej najviac získava pacient a jeho rodina, presne tak ako by to malo byť.